News

Home/News

Høringssvar på Høring NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler

In response to the consultation on a new law in the university sector in Norway (NOU 2020: 3), several Members of New University Norway have written a letter containing a list of issues to be addressed in discussions of the sectors’ future. It is highly problematic how systemic issues are portrayed as individuals’ problems. We find the Official Norwegian Report to be a missed opportunity to address these issues. In our statement, we have 11 concrete remarks on the current situation in academia, to make policy makers aware of how neoliberal market ideas challenge the societal role and democratic functions of higher education institutions.

  • Foto: Eli Smeplass

ProtestPub verksted: Hva er et godt universitet?

Foto: Eli Smeplass

Torsdag 6. april 2017 var dagen kommet for ProtestPub sitt første offisielle verksted, der alle ble invitert til å delta i en kritisk diskusjon rundt hva vi vil med våre universiteter. Formålet med det første verkstedet var å begynne prosessen med å utforme et opprop som beskriver klart og tydelig hvilken retning vi mener akademia bør ta i fremtiden. Før vi kan stake ut kursen i praksis,

  • Foto: Onny Carr

Open post: NTNU sustainability and its future relationship to EU funding – by Peter Gray

Photo: Onny Carr

Internationalisation and research funding are clearly important issues, but EU funding instruments, such as H2020, have not evolved significantly since the early years of the framework programmes. They are constrained by the internal structures of the EC and have not yet taken account of recent work on Responsible Research and innovation, mostly produced

  • Foto: Marita Løkås

ProtestPub – Fremtidens universitet: For hvite menn som pusher 50?

Det stilles stadig høyere krav til de som har ambisjoner om en forskerkarriere. Konkurransen om vitenskapelige stillinger er skjerpet på grunn av en omfattende økning av arbeidstakere med forskerkompetanse, bortfall av faste vitenskapelige stillinger og et mer internasjonalisert arbeidsmarked. Samtidig legger norske universiteter økende vekt på publisering, internasjonal forskermobilitet, synlighet i store forskningsprosjekter, og innhenting

  • Photo: Nina Aas Røkkum

ProtestPub: Homeless Academics – A debate about academic mobility and knowledge production

Like many other universities, NTNU has an international strategy plan. The goal is to “strengthen quality and relevance of NTNUs enterprise and increase the international recognition”. Highly skilled researchers are handpicked for temporary positions to aid NTNU reach these goals, but there are no concrete plans to keep these people or give them permanent positions after their projects are finalized.

ProtestPub: Homeless Academics, 9th November at DIGS

ProtestPub is on again, this time organized together with DION the 9th of November at DIGS. The topic is “Homeless academics”. Are Phds and Post docs “the shoes that makes science walk forward”, and does the system provide quality of life and a reliable future for people wanting to work within academia? We hope that everybody interested in, or involved in the production of knowledge will join us in this discussion.

More info on the Facebook event page.

Second Protest Pub: What happens when we measure knowledge?

Publication points, impact factor, excellence, social benefit: all these concepts are used to measure and weigh the knowledge produced and disseminated in and out of academia. They influence which institutes get a part of the financial cake, which researchers get to climb the career ladder, and which universities gets to shine on the academic sky. 

Årets andre ProtestPub: Hva skjer når kunnskap måles?

Publikasjonspoeng, impact-faktor, eksellens, samfunnsnytte: alle disse begrepene brukes til å måle og veie kunnskapen som produseres og formidles i og av akademia. De påvirker hvilke institutter som får forsyne seg av den finansielle kaka, hvilke forskere som får klatre på karrierestigen, og hvilke universiteter som skinner klarest på himmelen.

Refleksjoner til første ProtestPub: Hva er New Public Management?

ProtestPub, et initiativ med røtter i NewUniversityNorway bevegelsen, er startet som en serie folkemøter der de store spørsmålene rundt universitetets fremtid kan diskuteres. Det første tar for seg: «Hva skal et universitet være: vaktbikkje, skole eller fabrikk?». Med dette stilles det blant annet kritiske spørsmål til at universiteter i økende grad blir styrt som selskaper under New Public Management fanen. En av grunntankene til ProtestPub at det er på tide med folkelige diskusjoner. Noe som kan hindre dette er begrep og uttrykk som blir brukt ukritisk, uten at man vet hva som menes eller tør å spørre. Slik som New Public Management (NPM). I dette innlegget presenterer NUN medlem Silje Aurora Andresen kort sin tolkning av New Public Management – og oppfordrer samtidig folk til å stille de spørsmålene som det helt sikkert er flere som lurer på under første ProtestPub onsdag 9. mars på Samfundet.

Open post: The Pβ-Academy – A blueprint for higher education in turbulent times

The word “university” is derived from the Latin universitas magistrorum et scholarium, which roughly means “community of teachers and scholars.” (Wikipedia). Universities have been autonomous communities dedicated to science and learning. Despite relying on public funding, they have largely been free of political regulations. In democracies they played a critical role similar to the press.