Monthly Archives: June 2016

Home/2016/June

Second Protest Pub: What happens when we measure knowledge?

Publication points, impact factor, excellence, social benefit: all these concepts are used to measure and weigh the knowledge produced and disseminated in and out of academia. They influence which institutes get a part of the financial cake, which researchers get to climb the career ladder, and which universities gets to shine on the academic sky. 

Årets andre ProtestPub: Hva skjer når kunnskap måles?

Publikasjonspoeng, impact-faktor, eksellens, samfunnsnytte: alle disse begrepene brukes til å måle og veie kunnskapen som produseres og formidles i og av akademia. De påvirker hvilke institutter som får forsyne seg av den finansielle kaka, hvilke forskere som får klatre på karrierestigen, og hvilke universiteter som skinner klarest på himmelen.